Podmienky používania internetovej stránky www.showportal.sk

I. Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky Showportal.sk je spoločnosť MAGIC PRODUCTION s.r.o., so sídlom Starhradská 10, 851 05 Bratislava, IČO: 35 868 732, DIČ/IČ DPH: SK2021754515, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29960/B (ďalej len „Showportal“). Adresa elektronickej pošty je info@showportal.sk, tel. 0908 709780.

2. Showportal prevádzkuje internetovú stránku www.showportal.sk (ďalej len „Showportal.sk).

3. Poskytovanie a využívanie služieb na Showportal.sk sa spravuje týmito podmienkami Showportalu (ďalej len „Podmienky“).

4. Služby na Showportal.sk zahŕňajú najmä zhromažďovanie, spracovanie, uchovávanie, vyhľadávanie dát a sprostredkovanie ponúkaných služieb.


II. Registrácia na Showportal.sk, ochrana súkromia používateľa

1. Registrácia na Showportal.sk je dobrovoľná a registrovaní používatelia majú možnosť využívať rozšírenú ponuku služieb. Neregistrovaní používatelia internetovej stránky Showportal.sk nebudú mať plný prístup k niektorým funkciám, ponukám a službám. Showportal.sk môže využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ/návštevník predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu www.showportal.sk. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

2. Používateľ sa registruje na internetovej stránke Showportal.sk vyplnením registračného formulára a vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami uzatvára s Showportalom zmluvu o používaní služieb na Showportal.sk. Pre používateľov Showportal.sk, ktorí sa na Showportal.sk nezaregistrovali, platia tieto Podmienky v primeranom rozsahu.

3. Na základe registrácie, Showportal zhromažďuje a ďalej spracúva informácie, na základe ktorých bude možné priamo či nepriamo registrovaného používateľa identifikovať, ako sú napríklad meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a akékoľvek iné informácie týkajúce sa registrovaného používateľa, pokiaľ tieto informácie dobrovoľne poskytne Showportalu.

4. Používateľ pri registrácii na Showportal.sk dobrovoľne udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré uviedol pri registrácii alebo ktoré uvedie v priebehu používania služieb na Showportal.sk, a to na účely poskytovania služby. Showportal je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky počas doby poskytovania služby.

5. Používateľ stránky Showportal.sk súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o Showportal.sk, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách, ak používateľ pri registrácii alebo neskôr prejavil záujem o takúto komunikáciu, t.j. ak používateľ na stránke Showportal.sk uviedol, že má záujem o zasielanie informácií o novinkách (Newsletter). Toto vyjadrenie používateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na stránke Showportal.sk.

6. Používateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, Showportal je oprávnený registráciu používateľa zrušiť alebo poskytovanie služieb mu obmedziť. Showportal nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie.


III. Poskytovatelia umeleckých služieb – prezentácia na stránke Showportal.sk, sprostredkovanie služieb

1. Showportal.sk prezentuje a ponúka na svojej stránke služby umelcov, ich vystúpenia a servis pri organizovaní podujatí (ďalej len „poskytovateľ umeleckých služieb“). Umelecké služby môže pridať na stránku Showportal.sk prevádzkovateľ stránky, ale aj samotný poskytovateľ umeleckých služieb. Pokiaľ poskytovateľ umeleckých služieb svoju službu už na stránke Showportal.sk našiel (ale sám ju na Showportal.sk nepridal) a má záujem o vlastné spravovanie svojej ponuky, môže o to požiadať na adrese info@showportal.sk. Následne mu bude pridelený prístup k svojej ponuke, ktorú môže upravovať a aktualizovať.

2. Poskytovateľ umeleckých služieb je povinný pri registrácii uviesť všetky požadované údaje presne a pravdivo, aby bolo možné na ich základe sprostredkovanie služieb prostredníctvom Showportalu. Showportal si vyhradzuje právo na kontrolu, úpravu, prípadne zmazanie údajov uvedených v registrácii. Showportal nemôže meniť ceny za služby uvedené poskytovateľom umeleckých služieb pri registrácii. Tieto ceny sú záväzné pre poskytovateľa umeleckých služieb aj pre Showportal a na ich základe Showportal ponúka služby poskytovateľa umeleckých služieb svojim klientom a používateľom stránky Showportal.sk. Showportal si tieto ceny navyšuje o svoju províziu za sprostredkovanie a takto ponúka služby koncovým zákazníkom. Showportal umožňuje vybraným registrovaným používateľom (klientom) sprístupniť na stránke Showportal.sk informácie o cenách ponúkaných služieb.

3. Kontakty na poskytovateľov umeleckých služieb nie sú na stránke Showportal.sk zverejnené. Celý proces objednania služieb (cenová ponuka, rezervácia, fakturácia a pod.) je komunikovaný výhradne medzi klientom a Showportalom. Klient príde do kontaktu s poskytovateľom umeleckých služieb až po záväznej rezervácii umeleckých služieb, resp. až na mieste dodania umeleckých služieb.

4. Zaregistrovaný poskytovateľ umeleckých služieb môže na Showportal.sk pridať neobmedzený počet svojich vystúpení (vo svojom účte môže spravovať viacero ponúk vystúpení/služieb). Jedno vystúpenie (ponuka) môže byť pridané do viacerých kategórií. Na Showportal.sk je zakázané pridávať duplicitné ponuky.

5. Poskytovateľ umeleckých služieb môže k svojim ponukám služieb na Showportal.sk pridávať aj fotografie, zvukové súbory a hypertextové odkazy na videá (YouTube, Vimeo) – v sekcii na toto určenej. Showportal si vyhradzuje právo na úpravu, alebo zmazanie týchto materiálov, pokiaľ obsahujú kontaktné informácie na poskytovateľa umeleckých služieb, alebo porušujú tieto Podmienky. Zverejňovanie hypertextových odkazov mimo miest na toto výhradne určených je zakázané!

6. Poskytovateľ umeleckých služieb prehlasuje, že zverejnením materiálov (fotografií, videí, zvukových súborov, textov...) na stránke Showportal.sk neporušuje autorské ani žiadne iné práva a zákony a že je oprávnený takéto materiály zverejniť.

7. Zaregistrovaný poskytovateľ umeleckých služieb sa zaväzuje, že bude svoju ponuku na Showportal.sk aktualizovať vždy, keď dôjde k zmene údajov (najmä údajov o cene za svoje služby), bez zbytočného odkladu. Poskytovateľ umeleckých služieb je povinný svoje služby zrealizovať za ceny, ktoré boli platné ku dňu, kedy Showportal poslal ponuku záujemcovi o umelecké služby (ku dňu zaslania cenovej ponuky klientovi). Na každé vystúpenie (dodávku umeleckých služieb) pošle Showportal dodávateľovi umeleckých služieb riadnu objednávku. Potvrdenie objednávky zo strany dodávateľa umeleckých služieb je záväzné pre dodanie umeleckých služieb.

8. Poskytovateľ umeleckých služieb súhlasí s tým, že v jeho ponuke na stránke Showportal.sk budú zverejnené hodnotenia jeho služieb a recenzie od používateľov stránky (klientov). V tejto ponuke môže byť zverejnené aj odporúčanie Showportalu.


IV. Práva a povinnosti Showportalu

1. Showportal poskytuje služby na Showportal.sk v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Showportal neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. Showportal nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na Showportal.sk.

2. Showportal má právo najmä:

a) kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa a to aj bez uvedenia dôvodu,

b) prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne,

c) kedykoľvek vykonať technickú odstávku Showportal.sk a jeho služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia,

d) vykonávať iné práva, ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Showportal sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy Showportalu, vzniknutej v dôsledku aktivít používateľa na Showportal.sk, je používateľ povinný nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu v celom rozsahu.


V. Práva a povinnosti používateľa

1. Používateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky a súčasne aj konkrétne podmienky, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na Showportal.sk ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Používateľom je na stránke Showportal.sk zakázané:

a) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

b) používať vyhrážky a osobné útoky voči iným používateľom služby a tretím osobám,

c) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe

d) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

e) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

f) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

g) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,

h) propagovať pornografiu,

i) opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných služieb,

j) zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas,

k) šíriť obscénne, vulgárne a urážlivé materiály a protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom.

3. Používateľ zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na Showportal.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.

4. Registrovaný používateľ môže kedykoľvek požiadať Showportal o zrušenie jeho registrácie na Showportal.sk.


VI. Pravidlá zverejňovania obsahu na Showportal.sk

1. Obsah na Showportal.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Showportalu zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Showportal. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či zvukových súborov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia Showportalu je zakázané.

2. Používatelia sú oprávnení v rámci niektorých služieb na Showportal.sk zverejňovať svoje hodnotenia a iné informácie, pričom Showportal na prenos týchto informácii nedal podnet, nevybral príjemcu týchto informácii a informácie nezostavil ani neupravil. Showportal nezodpovedá za prenášané informácie na stránkach Showportal.sk. Príspevky používateľov, hodnotenia, recenzie a obsah zverejňovaný používateľmi vyjadrujú názory používateľov a Showportal nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými recenziami, obsahom príspevkov a hodnotení.

3. Showportal.sk si vyhradzuje právo zmazať obsah príspevkov alebo jednotlivým používateľom obmedziť možnosť písať recenzie, hodnotenia a zverejňovať obsah na stránke Showportal.sk, ak príspevky porušujú Podmienky alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého používateľa je podozrenie, že by mohli porušovať tieto Podmienky.

4. Používateľ, ktorý zverejňuje na Showportal.sk svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä texty, videá, zvukové nahrávky alebo fotografie, zverejňuje svoje príspevky bez nároku na odmenu a súhlasí s ich verejným šírením a použitím na internete. Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený takýto obsah zverejniť a že získal všetky potrebné povolenia a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov na použitie obsahu na Showportal.sk.

5. Showportal.sk nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený alebo používateľmi uložený na Showportal.sk. Showportal upozorňuje, že informácie na Showportal.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Showportal môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu. Údaje uverejnené na Showportal.sk majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Showportal nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na stránku Showportal.sk preberá od tretích osôb, alebo z iných ako vlastných zdrojov. Showportal nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním stránky Showportal.sk. Showportal tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje stránka Showportal.sk.

6. Ak sa akýkoľvek používateľ stránky Showportal.sk domnieva, že zverejnený obsah porušuje tieto Podmienky, prosíme, aby oznámil túto skutočnosť na info@showportal.sk.


VII. Objednanie služieb prostredníctvom Showportalu

1. Používateľ stránky Showportal.sk môže získať cenovú ponuku na požadované služby po odoslaní svojej požiadavky prostredníctvom stránky Showportal.sk. Používateľ je povinný uviesť do formulára žiadosti o ponuku úplné a pravdivé údaje. Následne mu bude e-mailom doručená cenová kalkulácia na požadované služby. Doručenie cenovej kalkulácie používateľovi stránky ešte neznamená, že všetky požadované služby budú na požadovaný termín dostupné. Dostupnosť požadovaných služieb (voľný termín účinkujúcich a pod.) Showportal preveruje až pri záväznom záujme o konkrétne služby (až po výbere služieb zo zaslanej cenovej ponuky a prejavenom vážnom záujme o objednanie služieb).

2. Používateľ internetovej stránky Showportal.sk môže realizovať záväznú objednávku ponúkaných služieb prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Showportal následne realizuje potvrdenie objednávky (jej časti) e-mailom. Pre objednanie služieb a následné potvrdenie objednávky je nevyhnutná presná špecifikácia objednaných služieb – názov objednanej služby, spresnenie objednanej služby, cena, termín, miesto a čas poskytnutia služby, platobné podmienky. Takto, Showportalom spätne potvrdená objednávka (jej časť), je považovaná pre obe strany za záväznú.

3. Showportal neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na Showportal.sk, pokiaľ je to u takých služieb výslovne uvedené.

4. Používateľ stránky, ktorý prostredníctvom Showportalu zrealizoval objednanie umeleckých služieb a tieto služby mu boli dodané je následne oprávnený zverejniť svoje hodnotenia a recenzie na dodané služby.


VIII. Záverečné ustanovenia

1. Showportal je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Showportal.sk. Zmena je platná a účinná dňom uvedeným v Podmienkach. Showportal si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke Showportal.sk najneskôr v deň jej účinnosti.

2. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb Showportal.sk aj po vykonaní zmien týchto Podmienok, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí. Ak registrovaný používateľ so zmenou nesúhlasí, môže požiadať o zrušenie registrácie.

3. Používateľ a Showportal sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania Showportal.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a všeobecnými právnymi predpismi.

4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.6.2012.

Ako to funguje?

Vyber si umelca

Vyber si umelca

Nájdi si v našej databáze tých najlepších umelcov na svoju akciu a požiadaj o nezáväznú cenovú ponuku.

Rezervuj si program

Rezervuj si program

Šetri svoj čas a rýchlo a jednoducho rezervuj cez ShowPortal.

Zabávaj sa

Zabávaj sa

O zábavu máš postarané. A ty si to len uži!